Меню Закрыть

Список специальных списков символов (весь проект записи специальных символов _1p в мире)

  Список специальных списков символов. Проект, который записывает все специальные символы на земле.

  ~ ! @ # $ % ^ & * \ " ' + = ` | ( ) [ ] { } : ; - _ - # & & @ § ※ ☆ ★ ○ ● ◎ ◇ ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ → ← ← ↑ ↓ ↔ 〓
  ◁ ◀ ▷ ▶ ♤ ♠ ♡ ♥ ♧ ♣ ⊙ ◈ ▣ ◐ ◑ ▒ ▤ ▥ ▨ ▧ ▦ ▩ ♨ ☏ ☎ ☜ ☞ ¶ † ‡ ↕ ↗ ↙ ↖ ↘ ♭ ♩ ♪ ♬ ㉿ ㈜
  № ㏇ ™ ㏂ ㏘ ℡ ® ª º ─ │ ┌ ┐ ┘ └ ├ ┬ ┤ ┴ ┼ ━ ┃ ┏ ┓ ┛ ┗ ┣ ┳ ┫ ┻ ╋ ┠ ┯ ┨ ┷ ┿ ┝ ┰ ┥ ┸ ╂ ┒
  ┑ ┚ ┙ ┖ ┕ ┎ ┍ ┞ ┟ ┡ ┢ ┦ ┧ ┩ ┪ ┭ ┮ ┱ ┲ ┵ ┶ ┹ ┺ ┽ ┾ ╀ ╁ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊
  + - < = > ± × ÷ ≠ ≤ ≥ ∞ ∴ ♂ ♀ ∠ ⊥ ⌒ ∂ ∇ ≡ ≒ ≪ ≫ √ ∽ ∝ ∵ ∫ ∬ ∈ ∋ ⊆ ⊇ ⊂ ⊃ ∪ ∩ ∧ ∨ ¬ ⇒ ⇔ ∀ ∃ ∮ ∑ ∏
  ! ' , . / : ; ? ^ _ ` | ̄ 、 。 · ‥ … ¨ 〃 ­ ― ∥ \ ∼ ´ ~ ˇ ˘ ˝ ˚ ˙ ¸ ˛ ¡ ¿ ː
  " ” 〔 〕 { } ‘ ’ “ ” 〔 〕 〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】
  ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭
  ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻
  ㈀ ㈁ ㈂ ㈃ ㈄ ㈅ ㈆ ㈇ ㈈ ㈉ ㈊ ㈋ ㈌ ㈍
  ㈎ ㈏ ㈐ ㈑ ㈒ ㈓ ㈔ ㈕ ㈖ ㈗ ㈘ ㈙ ㈚ ㈛
  ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ
  ⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡ ⒢ ⒣ ⒤ ⒥ ⒦ ⒧ ⒨ ⒩ ⒪ ⒫ ⒬ ⒭ ⒮ ⒯ ⒰ ⒱ ⒲ ⒳ ⒴ ⒵
  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮
  ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂
  $ % ₩ F ′ ″ ℃ Å ¢ £ ¥ ¤ ℉ ‰ € ㎕ ㎖ ㎗ ℓ ㎘ ㏄ ㎣ ㎤ ㎥ ㎦ ㎙ ㎚ ㎛ ㎜ ㎝ ㎞ ㎟ ㎠ ㎡ ㎢ ㏊ ㎍ ㎎ ㎏ ㏏ ㎈ ㎉ ㏈ ㎧ ㎨ ㎰ ㎱
  ㎲ ㎳ ㎴ ㎵ ㎶ ㎷ ㎸ ㎹ ㎀ ㎁ ㎂ ㎃ ㎄ ㎺ ㎻ ㎼ ㎽ ㎾ ㎿ ㎐ ㎑ ㎒ ㎓ ㎔ Ω ㏀ ㏁ ㎊ ㎋ ㎌ ㏖ ㏅ ㎭ ㎮ ㎯ ㏛ ㎩ ㎪ ㎫ ㎬ ㏝ ㏐ ㏓ ㏃ ㏉ ㏜ ㏆
  ㄱ ㄲ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ ㄷ ㄸ ㄹ ㄺ ㄻ ㄼ ㄽ ㄾ ㄿ ㅀ ㅁ ㅂ ㅃ ㅄ ㅅ ㅆ ㅇ ㅈ ㅉ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ ㅎ
  ㅏ ㅐ ㅑ ㅒ ㅓ ㅔ ㅕ ㅖ ㅗ ㅘ ㅙ ㅚ ㅣ ㅛ ㅜ ㅝ ㅞ ㅟ ㅠ ㅡ ㅢ ㅣ
  ㅥ ㅦ ㅧ ㅨ ㅩ ㅪ ㅫ ㅬ ㅭ ㅮ ㅯ ㅰ ㅱ ㅲ ㅳ ㅴ ㅵ ㅶ ㅷ ㅸ ㅹ ㅺ ㅻ ㅼ ㅽ ㅾ ㅿ ㆀ ㆁ ㆂ ㆄ ㆅ ㆆ ㆇ ㆈ ㆉ ㆊ ㆋ ㆌ
  ㆍ ½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ¹ ² ³ ⁴ ⁿ ₁ ₂ ₃ ₄
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ

  ꊒ ꊓ ꊔ ꊕ ꊖ ꊗ ꊘ ꊙ ꊚ ꊛ
  ꊈ ꊉ ꊊ ꊋ ꊌ ꊍ ꊎ ꊏ ꊐ ꊑ
  ꊦ ꊧ ꊨ ꊩ ꊪ ꊫ ꊬ ꊭ ꊮ ꊯ
  ꊝ ꊞ ꊟ ꊠ ꊡ ꊢ ꊣ ꊤ ꊥ
  ꋍ ꋎ ꋏ ꋐ ꋑ ꋒ ꋓ ꋔ ꋕ ꋖ
  ꋠ ꋡ ꋢ ꋣ ꋤ ꋥ ꋦ ꋧ ꋨ ꋩ
  ꊰ ꊱ ꊲ ꊳ ꊴ ꊵ ꊶ ꊷ ꊸ ꊹ
  ꊺ ꊻ ꊼ ꊽ ꊾ ꊿ ꋀ ꋁ ꋂ
  ꓌ ꓍ ꓎ ꓏ ꓐ ꓑ ꓒ ꓓ ꓔ ꓕ
  ꒐ ꒑ ꒒ ꒓ ꒔ ꒕ ꒖ ꒗ ꒘ ꒙
  ꒮ ꒯ ꒰ ꒱ ꒲ ꒳ ꒴ ꒵ ꒶ ꒷
  ꓂ ꓃ ꓄ ꓅ ꓆ ꓇ ꓈ ꓉ ꓊ ꓋
  ꓖ ꓗ ꓘ ꓙ ꓚ ꓛ ꓜ ꓝ ꓞ ꓟ
  ꓪ ꓫ ꓬ ꓭ ꓮ ꓯ ꓰ ꓱ ꓲ ꓳ
  ꓠ ꓡ ꓢ ꓣ ꓤ ꓥ ꓦ ꓧ ꓨ ꓩ
  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮
  ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ ⑺ ⑻ ⑼ ⑽ ⑾ ⑿ ⒀ ⒁ ⒂

  ꈂ ꈃ ꈄ ꈅ ꈆ ꈇ ꈈ ꈉ ꈊ ꈋ ꈌ ꈍ ꈎ ꈏ ꈐ ꈑ ꈒ ꈓ ꈔ ꈕ
  ꉭ ꉮ ꉯ ꉰ ꉱ ꉲ ꉳ ꉴ ꉵ ꉶ ꉷ ꉸ ꉹ ꉺ ꉻ ꉼ ꉽ ꉾ ꉿ ꊀ
  ꆗ ꆘ ꆙ ꆚ ꆛ ꆜ ꆝ ꆞ ꆟ ꆠ ꆡ ꆢ ꆣ ꆤ ꆥ ꆦ ꆧ ꆨ ꆩ ꆪ
  ꄽ ꄾ ꄿ ꅀ ꅁ ꅂ ꅃ ꅄ ꅅ ꅆ

  ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉
  ㈠ ㈡ ㈢ ㈣ ㈤ ㈥ ㈦ ㈧ ㈨ ㈩
  ㆒ ㆓ ㆔ ㆕ ㆖ ㆗ ㆘ ㆙ ㆚ ㆛
  ꈖ ꈗ ꈘ ꈙ ꈚ ꈛ ꈜ
  ꊁ ꊂ ꊃ ꊄ ꊅ ꊆ ꊇ
  ꆫ ꆬ ꆭ ꆮ ꆯ ꆰ ꆱ
  ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐
  ㈪ ㈫ ㈬ ㈭ ㈮ ㈯ ㈰

  ㋀ ㋁ ㋂ ㋃ ㋄ ㋅ ㋆ ㋇ ㋈ ㋉ ㋊ ㋋
  ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮
  ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾
  ㍘ ㍙ ㍚ ㍛ ㍜ ㍝ ㍞ ㍟ ㍠ ㍡ ㍢ ㍣ ㍤ ㍥ ㍦ ㍧ ㍨ ㍩ ㍪ ㍫ ㍬ ㍭ ㍮ ㍯ ㍰

  ꆲ ꆳ ꆴ ꆵ ꆶ ꆷ ꆸ ꆹ ꆺ ꆻ ꆼ ꆽ ꆾ
  ꆿ ꇀ ꇁ ꇂ ꇃ ꇄ ꇅ ꇆ ꇇ ꇈ ꇉ ꇊ ꇋ
  ꇌ ꇍ ꇎ ꇏ ꇐ ꇑ ꇒ ꇓ ꇔ ꇕ ꇖ ꇗ ꇘ
  ꇙ ꇚ ꇛ ꇜ ꇝ ꇞ ꇟ ꇠ ꇡ ꇢ ꇣ ꇤ ꇥ
  ꈝ ꈞ ꈟ ꈠ ꈡ ꈢ ꈣ ꈤ ꈥ ꈦ ꈧ ꈨ ꈩ
  ꈪ ꈫ ꈬ ꈭ ꈮ ꈯ ꈰ ꈱ ꈲ ꈳ ꈴ ꈵ ꈶ
  ꈷ ꈸ ꈹ ꈺ ꈻ ꈼ ꈽ ꈾ ꈿ ꉀ ꉁ ꉂ ꉃ
  ꉄ ꉅ ꉆ ꉇ ꉈ ꉉ ꉊ ꉋ ꉌ ꉍ ꉎ ꉏ ꉐ
  ꍽ ꍾ ꍿ ꎀ ꎁ ꎂ ꎃ ꎄ ꎅ ꎆ ꎇ ꎈ ꎉ
  ꎊ ꎋ ꎌ ꎍ ꎎ ꎏ ꎐ ꎑ ꎒ ꎓ ꎔ ꎕ ꎖ
  ꅇ ꅈ ꅉ ꅊ ꅋ ꅌ ꅍ ꅎ ꅏ ꅐ ꅑ ꅒ ꅓ
  ꅔ ꅕ ꅖ ꅗ ꅘ ꅙ ꅚ ꅛ ꅜ ꅝ ꅞ ꅟ ꅠ
  ꅡ ꅢ ꅣ ꅤ ꅥ ꅦ ꅧ ꅨ ꅩ ꅪ ꅫ ꅬ ꅭ
  ꅮ ꅯ ꅰ ꅱ ꅲ ꅳ ꅴ ꅵ ꅶ ꅷ ꅸ ꅹ ꅺ
  ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ
  ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ
  ⒜ ⒝ ⒞ ⒟ ⒠ ⒡ ⒢ ⒣ ⒤ ⒥ ⒦ ⒧ ⒨
  ⒩ ⒪ ⒫ ⒬ ⒭ ⒮ ⒯ ⒰ ⒱ ⒲ ⒳ ⒴ ⒵
  a b c d e f g h i j k l m
  n o p q r s t u v w x y z

  ꂛ ꂜ ꂝ ꂞ ꂟ ꂠ ꂡ ꂢ ꂣ ꂤ ꂥ ꂦ ꂧ ꂨ
  ꆉ ꆊ ꆋ ꆌ ꆍ ꆎ ꆏ ꆐ ꆑ ꆒ ꆓ ꆔ ꆕ ꆖ
  ꇴ ꇵ ꇶ ꇷ ꇸ ꇹ ꇺ ꇻ ꇼ ꇽ ꇾ ꇿ ꈀ ꈁ
  ꉟ ꉠ ꉡ ꉢ ꉣ ꉤ ꉥ ꉦ ꉧ ꉨ ꉩ ꉪ ꉫ ꉬ
  ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻
  ㈎ ㈏ ㈐ ㈑ ㈒ ㈓ ㈔ ㈕ ㈖ ㈗ ㈘ ㈙ ㈚ ㈛
  ꂩ ꂪ ꂫ ꂬ ꂭ ꂮ ꂯ ꂰ ꂱ ꂲ
  ꃳ ꃴ ꃵ ꃶ ꃷ ꃸ ꃹ ꃺ ꃻ ꃼ
  ꇦ ꇧ ꇨ ꇩ ꇪ ꇫ ꇬ ꇭ ꇮ ꇯ ꇰ ꇱ ꇲ ꇳ
  ꅻ ꅼ ꅽ ꅾ ꅿ ꆀ ꆁ ꆂ ꆃ ꆄ ꆅ ꆆ ꆇ ꆈ
  ꉑ ꉒ ꉓ ꉔ ꉕ ꉖ ꉗ ꉘ ꉙ ꉚ ꉛ ꉜ ꉝ ꉞ
  ㈀ ㈁ ㈂ ㈃ ㈄ ㈅ ㈆ ㈇ ㈈ ㈉ ㈊ ㈋ ㈌ ㈍
  ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭

  ꂳ ꂴ ꂵ ꂶ ꂷ ꂸ ꂹ ꂺ ꂻ ꂼ ꂽ ꂾ ꂿ ꃀ ꃁ ꃂ
  ꃃ ꃄ ꃅ ꃆ ꃇ ꃈ ꃉ ꃊ ꃋ ꃌ ꃍ ꃎ ꃏ ꃐ ꃑ ꃒ
  ꃓ ꃔ ꃕ ꃖ ꃗ ꃘ ꃙ ꃚ ꃛ ꃜ ꃝ ꃞ ꃟ ꃠ ꃡ ꃢ
  ꃣ ꃤ ꃥ ꃦ ꃧ ꃨ ꃩ ꃪ ꃫ ꃬ ꃭ ꃮ ꃯ ꃰ ꃱ ꃲ
  ꃽ ꃾ ꃿ ꄀ ꄁ ꄂ ꄃ ꄄ ꄅ ꄆ ꄇ ꄈ ꄉ ꄊ ꄋ ꄌ
  ꄍ ꄎ ꄏ ꄐ ꄑ ꄒ ꄓ ꄔ ꄕ ꄖ ꄗ ꄘ ꄙ ꄚ ꄛ ꄜ
  ꄝ ꄞ ꄟ ꄠ ꄡ ꄢ ꄣ ꄤ ꄥ ꄦ ꄧ ꄨ ꄩ ꄪ ꄫ ꄬ
  ꄭ ꄮ ꄯ ꄰ ꄱ ꄲ ꄳ ꄴ ꄵ ꄶ ꄷ ꄸ ꄹ ꄺ ꄻ ꄼ

  ꍟ ꍠ ꍡ ꍢ ꍣ ꍤ ꍥ ꍦ ꍧ ꍨ ꍩ ꍪ
  ꍯ ꍺ ꍻ ꍼ ꎗ ꎘ ꎙ ꎚ ꎛ ꎜ ꎝ ꎧ ꎨ ꏁ ꏂ ꎯ
  ꍫ ꍬ ꍭ ꍮ ꎞ ꎟ ꎠ ꎡ ꎪ
  ꍰ ꍱ ꍲ ꍳ ꍴ ꍵ ꍶ ꍷ ꍸ ꍹ ꎼ ꎽ ꎾ ꎿ ꎮ ꎰ ꎲ ꎬ
  ꎢ ꎣ ꎤ ꎥ ꎦ ꎩ ꎫ ꎭ ꎱ ꎳ ꎶ ꎷ ꎸ ꎹ ꎺ ꎻ ꏀ ꏃ ꏄ

  困 囷 囹 固 囿 圁 圂 圃 圄 圈 圉 圊
  國 圍 園 圓 圖 團 圜 囚 因 囦 囫 囮
  囘 囙 囜 囝 囡 团 団 囤 囥 囧 囨 囩 囪 囬 园 囯 囱 囲 図 围 囵 囶
  囸 囻 囼 国 图 圀 圅 圆 圇 圌 圎 圏 圐 圑 圔 圕 圗 圙 圚 圛 圝 圞
  ㈱ ㈲ ㈳ ㈴ ㈵ ㈶ ㈷ ㈸ ㈹ ㈺ ㈻ ㈼ ㈽ ㈾ ㈿ ㉀ ㉁ ㉂ ㉃
  ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠
  ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰

  ㋐ ㋑ ㋒ ㋓ ㋔ ㋕ ㋖ ㋗ ㋘ ㋙ ㋚ ㋛ ㋜ ㋝ ㋞ ㋟ ㋠ ㋡ ㋢ ㋣ ㋤ ㋥ ㋦ ㋧
  ㋨ ㋩ ㋪ ㋫ ㋬ ㋭ ㋮ ㋯ ㋰ ㋱ ㋲ ㋳ ㋴ ㋵ ㋶ ㋷ ㋸ ㋹ ㋺ ㋻ ㋼ ㋽ ㋾

  ㌀ ㌁ ㌂ ㌃ ㌄ ㌅ ㌆ ㌇ ㌈ ㌉ ㌊ ㌋ ㌌ ㌍ ㌎ ㌏ ㌐ ㌑ ㌒ ㌓ ㌔ ㌕
  ㌖ ㌗ ㌘ ㌙ ㌚ ㌛ ㌜ ㌝ ㌞ ㌟ ㌠ ㌡ ㌢ ㌣ ㌤ ㌥ ㌦ ㌧ ㌨ ㌩ ㌪ ㌫
  ㌬ ㌭ ㌮ ㌯ ㌰ ㌱ ㌲ ㌳ ㌴ ㌵ ㌶ ㌷ ㌸ ㌹ ㌺ ㌻ ㌼ ㌽ ㌾ ㌿ ㍀ ㍁
  ㍂ ㍃ ㍄ ㍅ ㍆ ㍇ ㍈ ㍉ ㍊ ㍋ ㍌ ㍍ ㍎ ㍏ ㍐ ㍑ ㍒ ㍓ ㍔ ㍕ ㍖ ㍗

  ᐰ ᐱ ᐲ ᐳ ᐴ ᐵ ᐶ ᐷ ᐸ ᐹ ᐺ ᐻ ᐼ ᐽ ᐾ ᐿ ᑀ ᑁ ᑂ ᑃ ᑄ ᑅ ᑆ ᑇ ᑈ ᑉ ᑊ ᑋ ᑌ ᑍ ᑎ ᑏ
  ᑐ ᑑ ᑒ ᑓ ᑔ ᑕ ᑖ ᑗ ᑘ ᑙ ᑚ ᑛ ᑜ ᑝ ᑞ ᑟ ᑠ ᑡ ᑢ ᑣ ᑤ ᑥ ᑦ ᑧ ᑨ ᑩ ᑪ ᑫ ᑬ ᑭ ᑮ ᑯ
  ᑰ ᑱ ᑲ ᑳ ᑴ ᑵ ᑶ ᑷ ᑸ ᑹ ᑺ ᑻ ᑼ ᑽ ᑾ ᑿ ᒀ ᒁ ᒂ ᒃ ᒄ ᒅ ᒆ ᒇ ᒈ ᒉ ᒊ ᒋ ᒌ ᒍ ᒎ ᒏ
  ᒐ ᒑ ᒒ ᒓ ᒔ ᒕ ᒖ ᒗ ᒘ ᒙ ᒚ ᒛ ᒜ ᒝ ᒞ ᒟ ᒠ ᒡ ᒢ ᒣ ᒤ ᒥ ᒦ ᒧ ᒨ ᒩ ᒪ ᒫ ᒬ ᒭ ᒮ ᒯ
  ᓐ ᓑ ᓒ ᓓ ᓔ ᓕ ᓖ ᓗ ᓘ ᓙ ᓚ ᓛ ᓜ ᓝ ᓞ ᓟ ᓠ ᓡ ᓢ ᓣ ᓤ ᓥ ᓦ ᓧ ᓨ ᓩ ᓪ ᓫ ᓬ ᓭ ᓮ ᓯ
  ᓰ ᓱ ᓲ ᓳ ᓴ ᓵ ᓶ ᓷ ᓸ ᓹ ᓺ ᓻ ᓼ ᓽ ᓾ ᓿ ᔐ ᔑ ᔒ ᔓ ᔔ ᔕ ᔖ ᔗ ᔘ ᔙ ᔚ ᔛ ᔜ ᔝ ᔞ ᔟ
  ᔠ ᔡ ᔢ ᔣ ᔤ ᔥ ᔦ ᔧ ᔨ ᔩ ᔪ ᔫ ᔬ ᔭ ᔮ ᔯ ᔰ ᔱ ᔲ ᔳ ᔴ ᔵ ᔶ ᔷ ᔸ ᔹ ᔺ ᔻ ᔼ ᔽ ᔾ ᔿ
  ᕀ ᕁ ᕂ ᕃ ᕄ ᕅ ᕆ ᕇ ᕈ ᕉ ᕊ ᕋ ᕌ ᕍ ᕎ ᕏ ᕐ ᕑ ᕒ ᕓ ᕔ ᕕ ᕖ ᕗ ᕘ ᕙ ᕚ ᕛ ᕜ ᕝ ᕞ ᕟ
  ᕠ ᕡ ᕢ ᕣ ᕤ ᕥ ᕦ ᕧ ᕨ ᕩ ᕪ ᕫ ᕬ ᕭ ᕮ ᕯ ᕰ ᕱ ᕲ ᕳ ᕴ ᕵ ᕶ ᕷ ᕸ ᕹ ᕺ ᕻ ᕼ ᕽ ᕾ ᕿ

  ᖠ ᖡ ᖢ ᖣ ᖤ ᖥ ᖦ ᖧ ᖨ ᖩ ᖪ ᖫ ᖬ ᖭ ᖮ ᖯ ᖰ ᖱ ᖲ ᖳ ᖴ ᖵ ᖶ ᖷ ᖸ ᖹ ᖺ ᖻ ᖼ ᖽ ᖾ ᖿ
  ᗀ ᗁ ᗂ ᗃ ᗄ ᗅ ᗆ ᗇ ᗈ ᗉ ᗊ ᗋ ᗌ ᗍ ᗎ ᗏ ᗐ ᗑ ᗒ ᗓ ᗔ ᗕ ᗖ ᗗ ᗘ ᗙ ᗚ ᗛ ᗜ ᗝ ᗞ ᗟ
  ᗠ ᗡ ᗢ ᗣ ᗤ ᗥ ᗦ ᗧ ᗨ ᗩ ᗪ ᗫ ᗬ ᗭ ᗮ ᗯ ᗰ ᗱ ᗲ ᗳ ᗴ ᗵ ᗶ ᗷ ᗸ ᗹ ᗺ ᗻ ᗼ ᗽ ᗾ ᗿ

  ᘀ ᘂ ᘃ ᘄ ᘅ ᘆ ᘇ ᘈ ᘉ ᘊ ᘋ ᘌ ᘍ ᘎ ᘏ ᘐ ᘑ
  ᘒ ᘓ ᘔ ᘕ ᘖ ᘗ ᘘ ᘙ ᘚ ᘛ ᘜ ᘝ ᘞ ᘟ ᘠ ᘡ ᘢ
  ᘣ ᘤ ᘥ ᘦ ᘧ ᘨ ᘩ ᘪ ᘫ ᘬ ᘭ ᘮ ᘯ ᘰ ᘱ ᘲ ᘳ
  ᘴ ᘵ ᘶ ᘷ ᘸ ᘹ ᘺ ᘻ ᘼ ᘽ ᘾ ᘿ ᙀ ᙁ ᙂ ᙃ ᙄ
  ᙅ ᙆ ᙇ ᙈ ᙉ ᙊ ᙋ ᙌ ᙍ ᙎ ᙏ ᙐ ᙑ ᙒ ᙓ ᙔ ᙕ
  ᙖ ᙗ ᙘ ᙙ ᙚ ᙛ ᙜ ᙝ ᙞ ᙟ ᙠ ᙡ ᙢ ᙣ ᙤ ᙥ ᙦ
  ᙧ ᙨ ᙩ ᙪ ᙫ ᙬ ᙯ ᙰ ᙱ ᙲ ᙳ ᙴ ᙵ ᙶ

  ઁ ં ઃ અ આ ઇ ઈ ઉ ઊ ઋ
  ઍ એ ઐ ઑ ઓ ઔ ક ખ ગ
  ઘ ઙ ચ છ જ ઝ ઞ ટ ઠ ડ ઢ

  इ उ ऊ ऋ ऌ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त द न ऩ प फ ब भ म य र ऱ ल ळ ऴ व श ष स ह क़ ख़ ग़ ज़ ड़ ढ़ फ़ य़ ॠ ॡ

  Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ր
  ա բ գ դ ե զ է ը թ ժ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ յ ն ո չ պ ջ ռ ս վ տ ր ց ւ փ ք օ ֆ և

  ឃ ង ច ឆ ឈ ញ ដ ឋ ឌ ឍ ណ ត ថ ទ ធ ន ប ផ ភ ម យ ល ឝ
  ឞ ស ឡ អ ឤ ឥ ឦ ឨ ឩ ឬ ឭ ឯ ឰ ឱ ឲ ឳ ឴ ឵ ា ១ ២ ៣ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩

  ஆ இ ஈ ஊ எ ஏ ஐ ஒ ஓ ஔ ஂ ஃ ா ி ௗ ங ஜ ஞ ண ந ன ம ய ற ல ள ழ வ ஸ ஹ ௧ ௨ ௩ ௪ ௫

  а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц
  ч ш щ ъ ы ь э ю я ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ў џ

  ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ
  ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ
  ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ

  ਕ ਗ ਘ ਙ ਚ ਛ ਜ ਝ ਞ ਟ ਡ ਢ ਣ ਤ ਥ ਦ ਧ
  ਨ ਪ ਫ ਬ ਭ ਯ ਰ ਲ ਲ਼ ਵ ਸ ਹ ਖ਼ ਗ਼ ਜ਼ ੜ ਫ਼

  ଆ ଇ ଈ ଉ ଊ ଋ ଌ ଐ ଓ ଔ ଖ ଗ ଘ ଙ ଛ ଜ ଝ ଞ ଟ ଢ ଣ ତ ଥ ଧ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଯ ର ଳ ଶ ଷ ସ ହ

  ం ః అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ ఌ ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ క ఖ గ ఘ ఙ చ ఛ జ ఝ ఞ ట
  ఠ డ ఢ ణ త థ ద ధ న ప ఫ బ భ మ య ర ఱ ల ళ వ శ ష హ ా ి ౕ ౖ ౠ
  ౡ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ಂ ಃ ಅ ಆ ಇ ಈ ಉ ಊ ಋ ಌ ಎ ಏ ಐ ಒ ಓ ಔ ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ ತ ಥ ದ ಧ ನ ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ರ ಱ ಲ ಳ ವ ಶ ಷ

  ૦ ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯
  ੦ ੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯

  ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞
  ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬

  ꋰ ꋱ ꋲ ꋳ ꋴ ꋵ ꋶ ꋷ ꋸ ꋹ ꋺ ꋻ ꋼ ꋽ
  ꀢ ꀣ ꀤ ꀥ ꀦ ꀧ ꀨ ꀩ ꀪ ꀫ ꀬ ꀭ
  ꀲ ꀳ ⇒ ⇔ ꀮ ꀯ ꀰ ꀱ
  ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙
  ꀹ ꀺ ꀻ ꀼ ꀽ ꁼ ꁽ ꁾ ꁿ
  ꀴ ꀵ ꀶ ꀷ ꀸ
  ꀾ ꀿ ꁂ ꁃ ꁄ ꁅ ꎴ ꎵ
  ꍖ ꍗ ꍘ ꍙ ꍚ ꍛ ꍜ ꍝ

  ܁ ܂ ܃ ܄ ܅ ܆ ܇ ܈ ܉
  ꌈ ꌉ ꌊ ꌋ ꌌ ꌍ ꌎ ꌏ ꌐ ꌀ ꌁ ꀞ ꀟ

  ꀆ ꀇ ꀈ ꀉ ꀊ ꀋ ꀌ ꀍ ꀎ ꀏ ꀐ ꀑ
  ꀒ ꀓ ꀔ ꀕ ꀖ ꀗ ꀘ ꀙ ꀚ ꀛ ꀜ ꀝ
  ༼ ༽ ༾ ༿ ⌠ ⌡ꌼ ꌽ ꌾ ꌿ ꍀ ꍁ ꍂ ꍃ ꍄ ꍅ ꍆ ꍇ ꍈ ꍉ ꍐ ꍑ
  
  ꍊ ꍋ ꍌ ꍍ ꍎ ꍏ ꍒ ꍓ ꍔ ꍕ ᚛ ᚜

  ꌑ ꌒ ꌓ ꌔ ꌕ ꌖ ꌗ ꌘ ꌙ ꌚ ꌛ ꌜ ꌝ ꌞ ꌟ ꌠ ꌡ ꌢ ꌣ ꌤ
  ꌥ ꌦ ꌧ ꌨ ꌩ ꌪ ꌫ ꌬ ꌭ ꌮ ꌯ ꌰ ꌱ ꌲ ꌳ ꌴ ꌵ ꌶ ꌷ
  ꏪ ꏫ ꏬ ▒ ▓░

  ꁳ ꁴ ꁵ ꁶ ꁷ ꁸ
  ꁣ ꁤ ꁥ ꁦ ꁧ ꁨ
  ꁩ ꁪ ꁫ ꁬ
  ꁭ ꁮ ꁯ ꁰ ꁱ ꁲ ◆ ◇ ◈
  ꂔ ꂕ ꂗ ꂘ ꂙ
  ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩

  ᚠ ᚡ ᚢ ᚣ ᚤ ᚥ ᚦ ᚧ ᚨ ᚩ ᚪ ᚫ ᚬ ᚭ ᚮ ᚯ ᚰ ᚱ ᚲ ᚳ ᚴ ᚵ ᚶ ᚷ ᚸ ᚹ ᚺ ᚻ
  ᚼ ᚽ ᚾ ᚿ ᛀ ᛁ ᛂ ᛃ ᛄ ᛅ ᛆ ᛇ ᛈ ᛉ ᛊ ᛋ ᛌ ᛍ ᛎ ᛏ ᛐ ᛑ ᛒ ᛓ ᛔ ᛕ ᛖ ᛗ ᛘ
  µ ¶ ܏ᛙ ᛚ ᛛ ᛜ ᛝ ᛞ ᛟ ᛠ ᛡ ᛢ ᛣ ᛤ ᛥ ᛦ ᛧ ᛨ ᛩ ᛪ ᛫ ᛬ ᛭ ᛮ ᛯ ᛰ

    ᚁ ᚂ ᚃ ᚄ ᚅ
  ᚆ ᚇ ᚈ ᚉ ᚊ
  ᚋ ᚌ ᚍ ᚎ ᚏ
  ᚐ ᚑ ᚒ ᚓ ᚔ
  ꁌ ꁍ ꁎ ꁏ ꁐ

  ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ꁔ ꁕ ꁖ ꁗ ꁛ ꁜ ꁝ ꁞ ꁟ ꁠ ꁡ
  ꁑ ꁒ ꁓ ꁘ ꁙ ꁚ ꁢ

  ꁇ ܀ ܊ ܋ ܌ ܍ ¤ ፨ ₪ ꂇ ◘ ◙ ⌂ ☺ ☻ ♀ ♂ ꋭ ꋯ ާ ި ީ ު ޫ ެ ޭ ޮ ᚗ ᚘ
  ፡ ። ፣ ፤ ፥ ፦ ፧ ‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ‥ … ‧ ′ ″ 〝 〞 〟

  ꏯ ꏰ ꏱ ꏲ ꏳ ꏴ
  ꏣ ꏤ ꏥ ꏦ ꏧ ꏨ ꏩ
  ꏛ ꏜ ꏝ ꏞ ꏟ ꏠ ꏡ ꏢ
  ꏍ ꏎ ꏏ ꏐ ꏑ ꏒ ꏇ ꏈ
  ꏔ ꏕ ꏖ ꏮ ꂚ ꏅ ꏚ ꏋ
  ☼ ꀀ ꁋ ꂊ ꂐ ꏗ ꏘ ꏙ ꁉ ꏆ
  ꁹ ꁺ ꁻ ꂂ ꂃ ꂅ ꂆ ꂈ ꂉ ꏊ ꏓ
  ꂋ ꂌ ꂍ ꂎ ꂏ ꂑ ꂒ ꂓ ꂖ 〒

  & ‽ ¡ ... ¿ ¶ ‡ †

  ‰ ∴ ° ∧∨ ¹² ³ ⁿ º 0ª ⊂ ⊃ |x| ÷ × / ∂ Σ N ℮ Δ Ω μ ∏ ∵ ∈ ∋ ∽ ∠ ⊥ ⌒ ∪ ∩ √ ∞ ∩ ⌠ ∫ ≡ ⌡ ≠ ≈ ± ≤ ≥

  ¼ ½ ¾ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞

  ← → ↑ ↓ ↔ ↕

  ▀ ▄ ▌ ▐ ░ ▒ ▓ █ □ ▪ ▫

  ☉ ☽ ☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇

  ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓

  ♠ ♣ ♥ ♦

  < > « » • ▲ ▼ ► ◄ ◊

  Греческое имя специального символа

  Персонажи, Имена, Произношение, Феникия
   Корейский Английский Древний Современный
  Α α Альфа [a] [aː] [a] Алеф Алеф
  Β β Бета Бета [b] [v] Бет Бет
  Γ γ Гамма [ɡ] [ʝ] (до [e̞] или [i]) [ɣ] (Другое) Gimel Gymel
  Дельта Дельта Дельта [d] [ð] Далет Даллет
  Эпсилон Эпсилон [e] [e̞]
  Zeta Zeta [zd], After [zː] [z] Заин Зетин
  Η η Eta Eta [ɛː] [i] Heth Het
  Θ θ Тета Тета [tʰ] [θ] Тетт Тет
  Ι ι Йота Йота Йота [i] [iː] [i], [j] Йод Йод
  Κ κ Kappa [k] [c] (До [e̞] или [i]) [k] (Другие) Kaph Kapp -
  Λ λ Лямбда Лямбда [1] [1] Ламед Рамадх
  Μ μ Mu Mu [m] [m] Mem Mem |
  Ν ν Новые Nu [n] [n] Глаза Nun

  Ξ ξ x Xi [ks] [ks] Samekh Sekkei
  Ο о Омикрон Омикрон [o] [o̞] Айин Айн
  Pi Pi Pi Pi Pi [p] [p] Pe Pi
  Ρ ρ Rho [r], [r̥] [ɾ] Resress
  Сигма Сигма сигма сигма сигма Сигма сигма сигма Сигма Сигма сигма сигма Сигма Сигма Сигма сигма сигма Сигма Сигма сигма Сигма Сигма
  Τ τ Тау Тау [t] [t] Taw Tau
  Υ υ Epsilon Whip Ceylon Upsilon [u] [uː], After [y] [yː] [i] Waw Wow
  Phi Phi Phi [pʰ] [f] Неизвестно |
  Χ χ kai Chi [kʰ] [ç] (до [e̞] i [i]) [x] (Другие)
  Psi [ps] [ps] между ψ ψ и Psi |
  Ω ω Omega Omega [ɔː] [o̞] Ayin Ain

  Погода / Астрология

  ☀ - Солнечный свет - Солнце
  ☼ - Солнце - Солнце
  ☁ - облака - темные облака
  ☂ - Дождь - Дождь - зонтик
  - - Снег - Снеговик
  ☄ - Стреляющая звезда
  ★ - Сексуальный солидный
  ☆ - Обзор звезд
  ☽ - Полумесяц Луны
  ☾ - месяц луны
  ☇ - Молния
  ☈ - гроза
  ° - Температура
  ℃ - Цельсий
  ℉ - Фаренгейт

  ♈ - Овен
  ♉ - Телец
  ♊ - Близнецы
  ♋ - Гусиное пятно
  ♌ - Лев
  ♍ - Дева
  ♎ - Весы
  ♏ - Скорпион
  ♐ - Стрелец
  ♑ - Козерог
  ♒ - Водолей
  ♓ - Рыбы

  Деньги, деньги

  ¢ - Центы в США
  £ - Фунты
  ¤ - Вызов
  ¥ - Японская иена
  € - знак евро
  ₩ - Корейский вон
  ₵ - Валютный символ Ганы Sedhi
  ₡ - Колон. Эквадор - символ валюты Сальвадора
  ₫ - Вьетнамский символ валюты. Восточный
  ₲ - Гуарани. Парагвайский валютный символ
  ₦ - символ нигерийской валюты. Найра
  ₭ - символ валюты Лаоса. Кип
  ₱ - символ валюты Филиппин. Песо
  ₪ - Израиль. Кедр
  ₸ - Казахстан. Тенгке
  Валюта Бангладеш. Така

  Публикация и пунктуация

  § - Разделы
  © - Copyright
  ℗ - Зарегистрированные авторские права
  ® - Торговые марки
  ™ - Торговые марки
  ℠ - Знак обслуживания

  ¹ - Подстрочный индекс 1
  ² - Подстрочный номер 2
  ³ - Подкласс 3
  · - Средняя точка
  • - bullet = маленький черный круг
  ¸-spacing diesel
  ! - bang bang или два восклицательных знака ... Это персонаж
  ¶ - знак абзаца)
  ¿- инвертированный знак вопроса
  ℅ - Лечение

  Математика
  ① - Круг 1
  ② - в круге 2
  ③ - в круге 3
  ④ - 4 в кружке
  ⑤ - В круге 5
  ⑥ - 6 в круге
  ⑦ - 7 в кружке
  ⑧ - 8 в круге
  ⑨ - 9 в кружке
  ⑩ - 10 в круге
  ¼ - Фракция 1 из 4
  ½ - фракция 1/2
  ¾ - Фракция 3/4
  × - Умножение
  ✕ - Знак умножения X
  ✖ - Символ тяжелой умножения X
  ÷ - Разделить
  № - символ NUMERO - знак количества

  Стрелки

  ► (указывая на черный треугольник)
  ◄ (указывающий слева от черного треугольника)
  ↕ (Стрелка вниз)
  ☚ - указательный палец левой руки
  ☛ - Forefinger, указывающий вправо
  ☜ - Левый указательный палец
  ☝ - указательный палец вверх
  ☞ - указательный указательный указатель
  ☟ - указательный палец вниз вниз

  Смех

  ☹ - нахмурившись лицом
  ☺ - Смайлик Лицо
  ☻ - Черное лицо смайлика

  Шахматы и карта

  ♔ - Белый король
  ♕ - Белая Королева
  ♖ - Белый взгляд
  ♗ - Белый епископ
  ♘ - Белый рыцарь
  ♙ - Белая пешка
  ♚ - Черный король
  - Черная Королева
  ♜ - Черный взгляд
  ♝ - Черный епископ
  ♞ - Черный рыцарь
  ♟ - Черный телефон
  ♠ - Костюм черного костюма
  ♢ - Красная бриллиантовая пчела
  ♣ - Черный клубный костюм = Клевер
  ♤ - Набор красных лопат

  ♥ - Черная Сердце Bee = Валентин

  ♦ - Черные бриллиантовые костюмы
  ♧ - Красный костюм клуба

  Символы музыкальных нот

  ♩ - примечание четверти
  ♪ - Восьмая нота музыки
  ♫ - Музыкальные вырезы

  ♬ - Музыка с двойным вырезом Примечание
  ♭ - квартира, квартира
  ♮ - Естественная морская карта
  ♯ - Остановки, магазин

  Проверки и флажки

  ✓ - Отметка

  ✔ - Тяжелая галочка
  ✗ - Проголосовать X
  ✘ - Тяжелые голоса X
  ☐ - Флажок
  ☑ - Флажок checkbox
  ☒ - Голосовать с X

  Ножницы и карандаши

  ✁ - Вырезать выше
  ✂ - Вырезать здесь
  ✃ - Вырезать снизу
  ✄ - Ножницы
  ✍ - Подпись - Подпишите здесь
  ✎ - Диагональ под карандашом
  ✏ - Карандаш
  ✐ - Линия карандаша

  Кресты и религиозные символы

  ✝ - Латинский римский крест
  ✞ - 3D-тень с латинским крестом
  ✟ - Обзор латинского креста
  ✠ - Мальтийский крест
  ☓ - Андреевский крест
  ✡ - Звезда Дэвида

  Трубы и обои

  ╣ - T трубка
  ║ - Интуитивно понятный
  ╗ - Левая локтевая трубка
  ╝ Правая локоть трубки
  ░ - Световые обои
  ▒ - Средние светлые обои
  ▓ - Средние обои
  █ - Темные обои
  -Полный обои

  Другое

  ♂ - Мужчины
  ♀-женщина - черный бриллиант с вопросительным знаком)
  ◘ - белые круги и блоки)
  ◙ - белый круг и блок гвоздя)
  ◊ - Rhombus
  ℞ - знак рецепта лекарственного средства
  Ω - Ом -
  ℧ - Реверсированные Омы -
  ☊ - Восходящий узел

  ☋ - Убывающий узел
  ☌ - Вместе
  ☍ - Против
  ☎ - Телефон
  ☏ - Обзор символа телефона

  ✆ - Общественный телефон
  ✇ - Катушка для пленки - Лента для катушек
  ✈ - Аэропорт Jet Plane
  ✉ - Электронная почта конверта

  ✌ - знак победы
  ♨ - Горячие источники
  ☠ - Символ скелета. Формы, пересекающие два черепа и бедра
  ☡ - Символы внимания
  ☢ - Символ радиоактивности
  ☣ - Биологические символы
  ☮ - Подпись мира
  ☯ - Инь и Ян
  ஓ - Водоворот -
  ۩ - Кейдж
  ۞- 8 баллов звезда
  εїз - бабочка, 1 и 3 вместе

  This page is permanently preserved.

이메일 구독 - Email Subs

최선을 다해 직접 만든 콘텐츠만 공유합니다.
We share the best content we have created.